تبلیغات
کشکول بروجردی - مطالب هفته دوم آبان 1394
کشکول بروجردی
کشکول .عرفان . سیروسلوک. پرسش و پاسخ .علوم غریبه . مناظره. پاسخ به شبهات.توصیه اخلاقی
دوشنبه 11 آبان 1394 :: نویسنده :

کلیات علم شریف جفر

غرض آن است كه دوایر را در جفر و تكسیر و غیرهما بى نهایت است ، منتهى بعضى معروف است جفر جامعى هم كه نوشته شده است مربوط به یك دور ابجدى است كه همین یك دور هم بى نهایت است و آن را كران نبود. این یك دوره ابجدى جفر جامع هم خطى است و هم چاپى آن به طبع رسیده است كه هر دو طبع و خطى آن در نزد حضرت مولى روحى فداه موجود است . آن هم این دوره چاپى جفر یك دوره متعارف است كه از چهار (اااا) شروع گردید و تا به چهار (غ غ غ غ ) به اتمام رسید.
بیانش آنكه :
جفر را بر اساس بیست و هشت حرف ابجدى به
بیست و هشت اقلیم و جزء مى نامند، و هر اقلیمى از اقالیم بیست و هشت گانه را به بیست و هشت شهر (یا بلد یا صفحه )، و هر شهرى داراى بیست و هشت كوى (یا محله یا سطر) است و كوى آن داراى بیست و هشت خانه (یا بیت ) است . بدین صورت :
اقلیم ، جزء 28
شهر، بلد، صفحه 784=28*28
كوى ، محله ، سطر 21952=784*28
بیت ، خانه 614654=21952*28
نحوه نوشتن جفر جامع روش خاصى دارد كه مولاى مكرم نیز تا مقدارى آن را نوشتند، یعنى در همان اوانى كه در محضر جناب حجت الحق و الیقین حجة الاسلام آقا سید مهدى قاضى طباطبایى تشرف داشتند شروع به نوشتن آن نمودند كه چون خیلى وقت مى خواست با این حال به نوشتن آن مشغول شدند كه در اثناى كار جفر جامع خطى تحصیل شد.
جفر جامع را در اقالیم و شهرها و محله ها و خانه به ترتیب ابجدى نویسند بدین صورت :
اب ج د ه‍و ز ح ط ى ك ل
12110987654321
م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ
242322212019181716151413
ذ ض ظ غ .
272625 28
باید حروف ابجدى را در جفر جامع از یك تا بیست و هشت بشمار آورد نه اینكه از یك تا هزار محسوب داشت . یعنى به بُعد ابجدى گرفت نه به حروف ابجدى . لذا هر اسمى كه مى خواهى در جفر جامع بیابى . مثلا حضرت مولى مثال زد به ((جعفر)) كه باید از اولین حرف آن را به سوى اقلیم روى و دومى را به طرف شهر و سومین را به سوى محله و چهارمى را به طرف خانه . یعنى همانگونه در آدرس ‍ ظاهرى اول اسم استان سپس اسم شهر و بعد از آن اسم محله و سپس اسم منزل را نام مى برى ، در مقام نیز از باب تشبیه چنین بنما.
حالا در كلمه ((جعفر)) اولین حرف ((جیم )) است كه آدرس اقلیم است یعنى اقلیم سوم است ، و بعد از اقلیم ، ((عین )) ما را به طرف شهر شانزدهم این اقلیم راهنمایى مى كند، و سپس ‍ ((فاء)) ما را در آن شهر شانزدهم از اقلیم سوم به سوى محله هفدهم آن مى برد و وقتى به محله هفدهم از شهر شانزدهم از اقلیم سوم مى رساند. پس آدرس جعفر در جفر جامع خانه بیستم از محله هفدهم از شهر شانزدهم از اقلیم سوم است ، و اقلیم سوم همان حرف جیم است كه با ((ج ج ج ج )) است .
و چون اسم راقم ((داود)) است آدرس او در جفر جامع ، اقلیم چهارم ، شهر اول ، محله ششم ، خانه چهارم است .
در غزل ((وصف دل )) دیوان آمده :

دوست بگو دوست كه یادش نكوست
تا نگرى نیست جز او اوست اوست
همچو الف در همه آفاق جفر
از بلد و خانه و اقلیم و كوست

و این بیت دوم اشارت به اصطلاحات جفرى از اقلیم و بلد و خانه و كوى است . فتدبر.
در درس 44 دروس هیئت و دیگر رشته هاى ریاضى آمده است : ((آنان را در رشته هاى علوم ارثماطیقى مواضعت و اتفاق دیگر، و نظیر كارشان در شعب اعداد حروف دوائر بسیار است كه ربطى به این فن ندارد، چنانكه عالم نامدار محمود بن محمد دهدار متخلص به عیانى كه از اعیان علماى امامیه قرن دهم هجرى است در جواهر الاسرار و خلاصه آن ، دوائر عدیده اى در اعداد خاص و هر یك را براى امرى مخصوص ، و بسیارى را منصوص به روایتى ماءثور ذكر كرده است . و به خصوص علماى مغاربه را در فنون ارثماطیقى و اعداد حروف دوائر شرح و بسطى بتمام است و دستى بسزا دارند.))
در پایان درس 54 دروس هیئت بعد از بیان اقالیم به اصطلاح هیئت تحت عنوان ((تتمه )) مى فرماید:
((تتمه : تقسیم اقلیم ارضى به اقسام هفتگانه ، و اقلیم هشتم سماوى كه عرض اقلیم رویت بوده است ، دانسته شده است . و به اقلیم هشتم به اصطلاح عرفان اشارتى شده است .
اكنون بدان كه در بسیارى از كتب و رسائل علوم و فنون مطلقا لفظ اقلیم به معنى مطلق سرزمین نیز بكار برده شده است و از كثرت موارد استعمال نیازى به نقل شواهد نیست .
و علم جفر از علوم ارثماطیقى را 28 اقلیم است كه هر حرفى از حروف به بُعد ابجدى حروف گرفته شود و هر مربع آن حاوى چهار حرف است ، حرف اول اقلیم و دوم شهر و سوم كوى و چهارم خانه است بدین بیان كه احمد را در اقلیم اول ، شهر هشتم ، كوى سیزدهم ، خانه چهارم باید گرفت ؛ و محمد را اقلیم سیزدهم ، شهر 8، كوى 13، خانه 4؛ و یوسف را اقلیم 10، شهر 6، كوى 15، خانه 17؛ و یوشع را اقلیم 10، شهر 6، كوى 21، خانه 16، و على هذا القیاس .
و گاهى حروف را به چهار اقلیم قسمت مى كنند كه حصه هر اقلیم هفت حرف مى شود)) انتهى .
جناب محقق نراقى در خزائن ص 314 فائده اى در كیفیت نوشتن جفر جامع مطرح فرموده است كه نقل آن مناسب مى نماید.
((فائدة عظیمة در كیفیت نوشتن جفر جامع : بدانكه باید بیست و هشت جزء كاغذ وضع كرد و هر جزئى چهارده ورق كه بیست و هشت صفحه باشد و در هر صفحه اى بیست و هشت سطر باشد و در هر سطرى بیست و هشت خانه باشد و در هر خانه چهار حرف رسم مى شود و در اصطلاح هر جزیى را اقلیم و هر صفحه اى را شهرى و هر شهرى محله اى و هر محله اى را مشتمل بر بیست و هشت خانه است و حروفى كه در خانه ها رسم مى شود به این طریق است كه هر خانه اى چهار حرف ، حرف اول علامت جزء، دوم علامت صفحه ، سیم علامت سطر، چهارم علامت خانه .
پس در خانه اول از سطر اول از صفحه اول از جزء اول چهارم الف است . اولین علامت علامت جزء اول و ثانى علامت صفحه اول ، ثالث علامت سطر اول ، رابع علامت خانه اول ، و در خانه دوم از سطر اول سه ((الف )) و یك ((ب )) رسم كنند و همچنین تا خانه بیست و هشتم سه ((الف )) و یك ((غ )) كه علامت بیست و هشتم است رسم كنند، و در خانه اول از سطر دوم از صفحه اول از این جزء دوم ((الف )) و یك ((ب )) و یك ((الف )) رسم كنند كه علامت جزء اول و صفحه اول و سطر دوم و خانه اول است ، و در خانه دوم دو ((الف )) و دو ((ب )) نویسند و همچنین تا آخر سطر، و در سطر سیم از صفحه اول در خانه اول دو ((الف )) و یك ((ج )) و ((الف )) نویسند، و در خانه دوم دو ((الف )) و ((ج )) و ((ب )) نویسند و همچنین تا آخر سطر، و در صفحه دوم در خانه اول از سطر اول یك ((الف )) به جهت جزء، یك ((ب )) به جهت صفحه و دو ((الف )) به جهت سطر و خانه نویسند و على هذا القیاس تا در خانه آخر از سطر آخر از جزء آخر چهار ((غ )) نویسند.
فائدة : در بعضى از رسائل بنظر رسیده كه هر كه این جفر جامع را بنویسد و با خود دارد همه مخلوقات او را مطیع و منقاد گردند و كسى در مدة العمر با او دشمنى نتواند كرد، و هر خانه اى كه در این جفر جامع باشد از مرگ فجاءة و طاعون در امان باشد، و اگر كسى با لشكرى باشد فتح ایشان را باشد و هر كه بنویسد به هر مراد كه خواهد برسد، و هر آفریده اى كه در بلایى عظیم افتد این را بنویسد و با خود دارد حق تعالى او را از آن ورطه برهاند، و اگر حاجتى داشته باشد و به آن نتواند رسید چهل روز همه روزه نظر بر این اوراق افكند تا حاجتش روا شود به شرط تقوى و كتمان سر و پرهیزكارى ، و هر روز بعد از نماز دویست مرتبه بگوید ((یا رحمن كل شى ء و راحمه )) و بعد از آن نظر به آن اوراق كند و اگر دشمنى داشته باشد كه به هیچ نوع دفع آن را نتواند كرد هر روز بعد از صبح چهل مرتبه بگوید: یا مذل كل جبار بقهر عزیز سلطانه و نظر بر آن اوراق كند تا چهل روز، روز آخر حروف اسم آن شخص را بسط عددى مثل آنكه اسم محمد را بجاى ((میم )) اءربعین و بجاى ((ح )) ثمانیة ، و بجاى ((میم )) اءربعین و بجاى ((دال )) اربعه ثبت نماید و به ترتیب تكسیر كند به این نحو...؛ و بسط حرفى مثل آنكه حروف اسم آن شخص را تكسیر كند و به حروف را جدا گانه و بسطى را جداگانه بر كاغذ نویسد یكى را در گورستان بسوزاند و یكى را در خاك كند بشرط آنكه آن كس به حسب شرع دفع آن واجب باشد پس آن كس ناچیز گردد.))
انتهى .
خواننده گرامى دانا است كه دست بدین اعمال زدن بدون مقدمات و اذن حق متعال خلاف ادب مع الله است و مبارزه با نظام آفرینش و كلمات وجودى و چینش كشور هستى است . لذا اگر كسى را به این حقایق سر و سرى شد باید اذن الله تكوینى را كه بر اساس ولایت تكوینى است داشته باشد و در صورت اوامر الهى بدان دست زند وگرنه خلاف حقیقت گرداننده نظام بلكه خلاف عین نظام است . یعنى جفر جامع و دیگر شعب ارثماطیقى را هم مى شود در جمالى بكار برد و هم در جلالى ، در جمالى آن چه بسا در موارد زیادى اذن باشد همانند الفت ایجاد كردن بین دو مسلمان یا بین زن و شوهرى ؛ ولى در جلالى آن كه در بیانات جناب محقق نراقى آمدهاست بهتر آن است كه انجام نگیرد و در صورت اذن و امر الهى از باب اطاعت از اوامر حق متعال در همان محدوده امر انجام مى گیرد. یعنى جفّار باید بداند كه خداست دارد خدایى مى كند و او را شاهد و ناظر مطلق در همه شئون بداند، و خود را در برابر حق متعال چیزى نبیند و لذا ائمه هدى با اینكه صاحب جفر جامع بودند كه طبق نصوص ماءثور جفر جامع در نزد آنها است ولى هرگز در امور جلالى دست به اعمال جفرى نزدند كه ادب مع الله و حضور و مراقبت تام را مراعات نموده اند. فتدبر.
در ص 138 خزائن آمده است :
اعلم اءن الجفر ثمانیة و عشرون جزءا، كل جزء ثمانیه و عشرون صفحه كل صفحة ثمانیة و عشرون سطرا، كل سطر ثمانیة و عشرون بیت ، فى كل بیت اءربعه اءحرف ، الحرف الاول بعدد اجزاء الثانى بعدد الصفحات الثالثة بعدد الاسطر الرابع بعدد البیوت ، فاسم جعفر مثلا یطلب من البیت العشرین من السطر السابع عشر من الصفحة السادسة عشر من الجزء الثالث و على ذلك فقس .
این همان است كه در ابتداى شرح این بیت گفته آمد.

منبع:جلد دوم شرح دفتر-شارح:استاد صمدی آملی


===================================================================================


نمونه ای از پرسش و پاسخ از علم جفر از استخراجات عسکری بروجردی
1423773598_1.jpg

 

 

فرمول لقط :از حرف سوم سطر اساس شروع می كنیم یعنی حرف 3-6-9................
بعد از آن نوبت سطر نظیره ابجد است كه از حرف دوم شروع می كنیم حرف 2-5-8...........
در آخر نیز از حرف اول نظیره اهطم شروع می كنیم  یعنی حرف 1-4-7-10................

حرف 3-6-9-12-15-18  از سطر اساس ======ی ان م م ل

حرف 2-5-8-11-14-17-20 از نظیره ابجد======س م خ خ س س س

حروف 1-4-7-10 -13-16-19 از نظیره اهطم==== ن م ع ق غ ر تنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگ

کانال تلگرام
سیر و سلوک. کشکول بروجردی
https://telegram.me/kashkooleboroojerdii

هوالحی
یامن لا اله الاهو
مخفی نماند بر طالبان حقیقت و سالکان کوی محبت که انفع المعارف معرفت نفس ناطقه انسانی است از انچه موجب کمالات اوست یا رذائل و نقصان او که خدای سبحان در قران فرقان فرمود (فالهمها فجورها وتقواها) لذا بعداز معرفه الله در قوس نزول معرفتی شریفتر از معرفت نفس نیست که همان شیوه اساتید بزرگوارما و مرحوم سید علی اقای قاضی طباطبایی است . این حقیر فقیر سراپا تقصیر مدعو به رضا بن محمد بن امرالله بن علی بن شهباز بن حاج علی عسکر بروجردی بران شدم انچه از خرمن وجود بزرگان حیا تلمذ نموده ویا از صحف نوریه عرفانیه انها دریافت نموده ونکاتی را یادداشت برداشته ام در محضر دوستان و برادران ایمانی قرار دهم که تقدیر اینگونه رقم خورد که ان پرده نشین شاهد بازاری شود (الهم وفقنا بما تحب وترضی)وسلام علیکم و علینا وعلی عبادالله الصالحین

کشکول ، مجموعه ای است از عبارات کوتاه و ارزنده در تمام زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی ، مذهبی ، هنری ، تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی ، ادبی ، طنز ، ضرب المثل و ... که برای جمع آوری و تنظیم این نوشتار مطالعه و زحمت فراوانی کشیده شده است که به آسانی انسان می تواند آن را در حافظه ی خود ضبط و در تمام طول عمر استفاده کند . چرا که در زندگی ماشینی و پررنج و بی حوصلگی و خستگی امروز ، اشخاص کمتر وقت می کنند کتاب یا مجله ای حتی مقاله ای در یک روز ، گاهی در ماه و سال بخوانند و پس از خواندن نمی دانند هدف نویسنده چه بوده و چه نتیجه ای از آن گرفته است و گاهی انسان چهارصد صفحه از یک کتاب را می خواند ، حتی یک جمله ی مفید و آموزنده ای به دست نمی آورد .


مدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب و موضوعات وبلاگ چیست ؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :