تبلیغات
کشکول بروجردی - رساله کلیات علم جفر
کشکول بروجردی
کشکول .عرفان . سیروسلوک. پرسش و پاسخ .علوم غریبه . مناظره. پاسخ به شبهات.توصیه اخلاقی
سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 :: نویسنده :
                         رساله کلیات علم جفر از مکتوبات ر.ع بروجردی


...واما بعد.
این رساله مختصر شده کلیات علم جفر از مکتوبات این حقیر میباشد و برای طالبین ان علم شریف و اهل فن بسیار مغتنم و راهگشاست و صاحب بصیرت داند که در تدوین ان چه سعی ها نمودیم و چه رنجها بردیم باشد که یادگاری به دوران ماند .
غرض نقشی است که ازما باز ماند         که دنیا را نمی بینم بقایی
مگر صاحبدلی روزی ز رحمت               کند در حق مسکینان دعایی

جفر در لغت پوست وسیع را گویند که در ان چیز فراوان جای گیرد و به معنای چاه روشن نیز اید .جفر از جعفر گرفته شده با اوردن عین ودر اصطلاح حروف ابجدی است که به مغیبات راه دارد وعلم جفر دانستن قواعد واستعمال حروف ابجدی و اصول جفر است و موضوعش حروف است مطلقا وغرض از ان کشف مطالب غیبی وعمر نوح لازم دارد.
واضع جفر مولی الموحدین یعسوب الدین امیرالمومنین و شرح دهنده ان کاشف الحقایق امام جعفر صادق علیهما السلام فرمود (منا الجفر الاحمر ومنا الجفر الابیض ومنا الجفرالجامع . فالجفرالاحمر یاایها النبی جاهدالکفار والمنافقین واغلظ علیهم والجفرالابیض سنستدرجهم من حیث لایعلمون والجفرالجامع یمحوالله مایشا ویثبت وعنده ام الکتاب )و اهلبیت عصمت وطهارت راسخون در علمند و اسرار عظیم ان را میدانند.

(از برادران ایمانی عذر تقصیر دارم از اینکه خلاصه ای از رسائل را تقدیم میدارم اول اینکه اشتغالات وضیغ وقت مانع شد. ثانیا خوف از نا اهلان مانع گردید. ثالثا اعتراضات احتمالی اهل ظاهر و رابعا ....)

Boldاشنایی با انواع حروف .
1-
ملفوظی غیر مکرر (اول و اخرش مثل هم نباشد)وان سیزده است ا.ج.د.ک.ل.س.ع.ص.ق.ش.ذ.ض.غ
2-ملفوظی(اول و اخرش مثل هم است)وان سه است و.م.ن
3-مسروری(که با الف بکار میروند)وان یازده است با تا ثا حا خا را زا طا ظا ها یا

اساس ونظیره
14حرف اول ابجد را اساس و14 حرف دوم ان را نظیره مینامند

انواع بسط حروف
1-
بسط لفظی ....مانند ا که ا ل ف میشود
2-بسطی که ال ف میشود الف. لام میم
3-عددی که سه نوع است . مانند عددی کتبی الف میشود 1
                                             عددی لفظی الف میشود 111
                                            عددی بسطی الف میشود 262

مثال. غ .  کتبی ان میشود 1000 -لفظی ان میشود 1060 -بسطی ان میشود 1177

طرحدر اعمال جفر شش است . عناصر چها چهار است. کواکب هفت هفت است. افلاک نه نه است. بروج دوازده دوازده است. منازل بیست وهشت بیست وهشت است. و درجه سی سی طرح میشود و حروف را درجه .نقطه را دقیقه. سطر را اسم. نتیجه را مطر. استخراج را رشف. وسطر اخر را زمام نامند

                                        موازین ششگانه حروف


  عناصر اربعه.

ا . ب . ج . د . ه . و . ز . ح . ط . ی . ک. ل . م . ن . س .ع . ف . ص . ق . ر . ش . ت . ث . خ . ذ . ض . ظ .
1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 2. 1.  2 . 4 .  2 . 4.  2 .  4 .  2 .  4 .  2.  4 .  4 . 4 .   4 .  4 . 4 . 4 .  4 .   4
غ
4
کواکب سبعه.
ا . ب . ج . د . ه . و . ز .  ح . ط .ی .ک . ل . م . ن . س . ع .
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .7 .  1 . 2 . 3 . 6 . 2 . 5 . 1 . 4  .   7 .
ف . ص . ق . ر . ش . ت . ث . خ . ذ . ض . ظ . غ .
3 . 6  .   2 . 4 . 6  .  1 .   3 . 5 . 7 . 2 .  4 .  6 .

افلاک.

ا . ب . ج . د . ه . و . ز .  ح . ط . ی . ک . ل . م . ن .
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 .  2 .  3 . 4 . 5 .
س. ع . ف . ص . ق . ر . ش . ت . ث . خ . ذ . ض . ظ . غ .
6 .  7 . 8 .  9 .   1 . 2 .  3 .  4 .  5 . 6 . 7 .  8 .  9 .  1 .

بروج.
ا . ب . ج . د . ه . و . ز . ح . ط .  ی . ک . ل . م . ن .
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .8 .  6 . 4 . 2 .
س . ع . ف . ص . ق . ر . ش . ت . ث . خ .  ذ . ض . ظ . غ .
12 . 10 . 8 . 6 .  4 .  8 . 12 . 4 .  8 . 12 . 4 . 8 . 12 . 4 .

منازل.
ا . ب . ج . د . ه . و .  ز . ح . ط . ی . ک . ل .  م .  ن .
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 20 .2 . 12 . 22
س . ع .  ف . ص . ق . ر . ش . ت . ث . خ .    ذ . ض . ظ . غ .
4 .  14 . 24 . 6 . 16 . 4 . 20 . 8 . 24 . 12 . 28 . 16 . 4 . 20

درجات.
ا . ب . ج . د . ه . و .  ز . ح . ط . ی .  ک .  ل .  م .   ن .
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 20 . 30 . 10 . 20 .
س . ع .   ف . ص . ق .    ر .  ش . ت . ث .    خ .  ذ .  ض .   ظ . غ .
30 . 10 . 20 . 30 . 10 . 20 . 30 . 10 . 20 . 30 . 10 . 20 . 30 . 10.

تعریف بسط. حروف را جهت عدد گیری و مفهوم گیری پهن کنندو از انعدد ملفوظی گیرند .
مانند بسط الف(ا.ل.ف) بدل به عددش میشود (111. 71 .81)

انواع بسائط وقواعد ان.

بسط مصاعد حرفی.
حرف را به حرف بعدی بالا برند . مانند .الف را به ب و ب را ج و....

بسط مساعد عددی.احاد را به عشرات بالا برند .مانند .الف(1) به ی(10)  و قاف(100)به غین(1000)بدل شده . نتیجه خانه (ا ی ق غ) (ب ک ر ) (ج ل ش ) (د م ت) (ه ن ث) (و س خ) (ز ع ذ) (ح ف ض) (ط ص ظ) میشود
(1 . 10 .100 .1000)(2 .20 .200)(3 .30 .300)(4 .40 .400)(5 .50 .500)(6. 60 .600)(7 .70 .700)(8 .80 .800)(9 .90 .900)

بسط طبیعی.ارتقا طبیعت حروف خاکی به ابی وابی به بادی و بادی به اتشی و اتشی چون ترفیع شود بحالت خود میماند. و هریک هفت حرف است. انها را برای سهولت شما ستونی ترفیع دادم
خاکی. د  ح  ل  ع   ر   خ   غ (مجزوم)
ابی.    ج  ز  ک س ق  ث  ظ(مکسور)
بادی.   ب و  ی  ن  ص ت  ض(مفتوح)
اتشی. ا  ه  ط   م  ف  ش  ذ (ضمه)
مثال . احمد را ترفیع دهید-----------الف ان اتشی است و رفعت دارد . ح بدل به ز میشود . م ان رفعت دارد . د بدل به ج میشود . احمد شد ازمد.

بسط عددی به لفظی با ابدال.
عدد حرف را به لفظ در می اوریم بعد حروف ان را بسط مکنیم بعد هر حرفی از بسیط را به عدد بدل میکنیم و ان عداد را از احاد وعشرات ومات به حرف ابجد بدل میکنیم.

مثال.   واحد------بسط ان میشود   (واو.    الف.     حا.    دال)
                   عدد لفظی ان میشود(13.   111.       9.    35)
             احاد و عشرات ان میشود(ج ی. ا ی ق.    ط.   ه ی)
            مستحصله از حروف مبدل (ج ی ا ی ق ط ه ل )

بسط مضاعف با ابدال.
در بسط مضاعف با ابدال هر حرف دوبرابر میشود مثلا عدد (واو)که 6 است 12 وان با حروف (ب ی)بسط میشود

مثال.   سعید              س     ع      ی     د
                               60     70    10     4
    مضاعفش میشود    120   140   20     8
       با ابدال میشود    (ک ق. م ق. ک. ح )


بسط تقویت حروف. ضرب حروف در نفس خودش تقویت است و سه نوع است.
1- ضرب باطن در باطن حروف به عدد اصل خود----مثال---و × و----  6×6=36  بسط به حروف (ول)
2- ضرب ظاهر در ظاهر به موجب اعداد درجات حروف در خودش
مثال .    سعید       س در درجه 15 قرار دارد و ان را در نفس خود ضرب کردیم 15×15=225 بدل بحروف میشود(ه ک ر)
                          ع در درجه 16 ضرب در نفس خودش  16×16=256 بدل به حروف (و ن ر)
                          ی در درجه دهم قرار دارد ضرب در نفس خودش 10×10=100 بدل بحروف (ق)
                          د در درجه چهارم قرار دارد ضرب در نفس خودش 4×4=16 (وی)
                          پس مجموع حروف ان درامد(ه ک ر و ن ر ق و ی)
3- ضرب باطن حروف در ظاهر یعنی ضرب عدد حرف در درجه همان حرف.
مثال. سعید  س (60)×15که درجه ان است میشود 900 که حرفش (ظ) است
                   ع (70)×16که درجه ان است میشود 1120 که حرفش (ک ق غ) است
                   ی (10)×10 که درجه ان است میشود100 که حرفش (ق) است
                   د   (4)×4    که درجه ان است میشود 16  که حرفش (وی) است
                       حاصل کل شد(ظ ک ق غ ق و ی)


بسط زبر و بینات.
 
حرف اول کلمه را زبر و بقیه را بینات میگویند. در بسط اول حروف را لفظی کنند .                               مانند علی (ع ی ن ل ا م ی ا)  پس عین که سه حرف است حرف اول ان را زبر و بقیه را بینات گویند

بسط تنصیف. وان نصف کردن حروف است تا حد امکان. مانند سعیدکه سین ان(60) است نصفش میشود (30) که حرف (ل) شدو نصف لام 15 گردید ودیگر قابل نصف شدن نیست که حرفش(ه ی)
عین(70) نصفش میشود (35) که حرفش(ه ل)شد . یا(10) که نصفش (5)شد و حرفش(ه) شد. دال(4) که نصفش(2) شد و نصف 2 شد 1 که حرفش (ا) شد
مستحصله اش شد(ل ه ی ه  ل ه ب ا)      

            .........ادامه مطالب خواهد امد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مرداد 1398 10:42 ب.ظ
Thanks for finally writfing about >کشکول بروجردی - رساله کلیات علم جفر <Liked it!
جمعه 18 مرداد 1398 08:14 ب.ظ
What's up mates, nice article and nice arguments commented
here, I am really enjoying by these.
سه شنبه 15 مرداد 1398 06:02 ق.ظ
Having read this I thought it was very informative.

I appreciate you finding the time and energy to
put this informative article together. I once again find myself
spending a significant amount of time both reading and posting comments.
But so what, it was still worth it!
دوشنبه 14 مرداد 1398 02:27 ق.ظ
thank you a whole lot this site is usually professional as well
as everyday
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:13 ق.ظ
Normally I do not learn post on blogs, however I would like
to say that this write-up very pressured me to check
out and do so! Your writing taste has been amazed me.
Thanks, very great article.
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:24 ب.ظ
I think this is one of the most important information for me.
And i am glad reading your article. But want to remark
on few general things, The site style is perfect,
the articles is really great : D. Good job, cheers
یکشنبه 23 تیر 1398 08:32 ب.ظ
Hi there, its good article about media print, we all be aware of
media is a wonderful source of information.
یکشنبه 23 تیر 1398 06:25 ب.ظ
I get pleasure from, lead to I discovered exactly what
I used to be looking for. You've ended my 4 day long hunt!
God Bless you man. Have a great day. Bye
یکشنبه 23 تیر 1398 06:18 ب.ظ
Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options
for another platform. I would be fantastic if you could
point me in the direction of a good platform.
جمعه 21 تیر 1398 01:19 ق.ظ
"We need to build completely to another crescendo, cheri," he said.

"And we will have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were loaded with lust, as well as the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I'd been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt your head of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy,
and I need to him to thrust into me hard. Instead he pulled back
and slid his hardness back up to my clit.

I'm aching to get him inside, and I can tell that his have to push that
wonderful hard cock inside me was growing. His moans grew to complement mine, and I knew the sensation of my wet pussy lips for
the head of his cock was getting excessive both for of us."Enable the finale begin," he stated, anf the husband slid the tip of his cock inside me.


We both gasped because held his cock there for your moment.
I contracted my pussy to tug him further inside, and then he threw his
return with the sensation. Inch by excruciating inch he
pushed his cock inside me, with each time I squeezed my pussy around
him. His cock felt wonderful mainly because it filled me, but
I desired everthing inside me. I rolled sideways and rested my leg against his shoulder,
and the man plunged his cock right in.
چهارشنبه 19 تیر 1398 02:17 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find
during first minutes a villa to rent by city, a variety of rooms lofts and villas.
Be thankful for photographs and knowledge that the site has
to provide you. The site is a center for every person the ads inside field, bachelorette party?
Use an associate who leaves Israel? Regardless of the the reason why it's important to rent a villa for a potential event or merely an organization recreation well suited for any
age. The website is also the center of rooms through the hour, which is
another subject, for lovers who want an expensive room equipped for discreet entertainment by using a spouse or
lover. Whatever you are interested in, the 0LOFT website will make
a hunt for you to find rentals for loft villas and rooms
throughout Israel, North South and Gush Dan.
شنبه 15 تیر 1398 06:36 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino.

He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He's nice, with incredible arms and a
chest that is different on this sweater. We're standing before of each other talking about our way of life,
what we wish into the future, what we're in search of on another person. He
starts saying that she has been rejected loads of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I would not know. Everything happens for a good
reason right. But let me know, would you reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at the moment?' he explained as I am much better him and kiss him.

‘Next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I like how you will think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my heel bone in her leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do that suits you ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone you will never know the things they want. A person that won't say yes even if I said yes. Someone who's not scared when attemping something totally new,' he says. ‘I'm never afraid of attempting something mroe challenging, especially on the subject of making something mroe challenging in the sack ', I intimate ‘And Everyone loves girls who are direct, who cut through the chase, like you simply did. To be
honest, which is a huge turn on.
جمعه 14 تیر 1398 04:41 ق.ظ
Sexy2call Quick search and obtain the newest results Get
a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to find
escort girls? Discrete apartments? Make a quick search by region
دوشنبه 10 تیر 1398 02:46 ق.ظ
Sexy2call Quick search and find the most up-to-date results Get a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Make a quick search by region, the largest portal in Israel for discreet apartments and escort girls, various
youth ads that offers you service and guidance you didn't
know, browse by city and locate the dream girl for the next indulgence, business meeting?
Ads tend not to include and or provide and or encourage
and or imply the provision of sexual services. The ads
are at the mercy of every one of the binding
laws with the State of Israel.
یکشنبه 9 تیر 1398 03:34 ب.ظ
This is my first time go to see at here and i am truly pleassant to read everthing at
alone place.
جمعه 7 تیر 1398 08:46 ق.ظ
It's really a cool and useful piece of information. I'm
satisfied that you just shared this useful info with us.
Please keep us upp to date like this. Thank you for sharing.
شنبه 1 تیر 1398 04:15 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's which has a cappuccino. They're
handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. They're quality, with incredible arms and a chest that is unique within this sweater.

We're standing ahead of one another speaking about our lives, what you want money for hard times, what we're looking for on another person. He starts saying that he's
got been rejected a great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I believe that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for a reason right.
But let me know, would you reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right now?' he explained as I purchase much better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I prefer the way you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my rearfoot in the leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you prefer girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone discussion the things they want. Somebody who won't say yes even though I said yes. Someone who's not scared when you attempt something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of trying interesting things, especially when it comes to making interesting things in bed ', I intimate ‘And I love girls who are direct, who cut over the chase, like you only did. To be
honest, which is a huge turn on.'
جمعه 31 خرداد 1398 05:44 ب.ظ
Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a
lot of spam responses? If so how do you protect against it,
any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it's driving me crazy so any help is very much appreciated.
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:51 ب.ظ
you are actually a excellent webmaster. The site loading speed is amazing.

It kind oof feels that you are doing any distinctive trick.
In addition, The contents aare masterwork. you've perfoormed a wondderful task on this matter!
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:55 ق.ظ
Hello myy friend! I wish tto say that this post is amazing, nice written and include
approximately all important infos. I would like to peerr extra posts like this .
سه شنبه 14 خرداد 1398 01:58 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during first minutes a
villa for rent by city, a number of rooms lofts and villas.
Be impressed by the images and data that they have
to supply you. The site is a center for every person the ads while in the field,
bachelorette party? Spend playtime with a friend who leaves Israel?
It doesn't matter what the key reason why it's important to rent a villa
for a future event or merely a group recreation ideal for
any age. The website is also the middle of rooms by the
hour, which has already been another subject, for lovers who want an opulent room equipped for discreet
entertainment which has a spouse or lover.
Regardless of the you are looking at, the 0LOFT website constitutes a
search for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
پنجشنبه 9 خرداد 1398 07:54 ق.ظ
Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords
but I'm not seeing very good results. If you know of
any please share. Kudos!
چهارشنبه 8 خرداد 1398 12:13 ق.ظ
Pretty nice post. I simply stumbled upon your
blog and wished to mention that I have truly loved surfing around your
weblog posts. After all I'll be subscribing on your rss feed
and I'm hoping you write again soon!
دوشنبه 6 خرداد 1398 02:19 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find in a few minutes a villa to rent by
city, several different rooms lofts and villas.
Be thankful for the images and knowledge that the site has
to make available you. The website is a center for
every body the ads from the field, bachelorette party?

Use a pal who leaves Israel? Regardless of the reason it's
important to rent a villa for a forthcoming event or simply friends recreation suitable for any age.
The site is also the midst of rooms with the hour, which is definitely another subject, for lovers who want an expensive room equipped for discreet entertainment that has a spouse or lover.

Regardless of you are searching for, the 0LOFT
website produces a seek out you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South
and Gush Dan.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 04:37 ق.ظ
We stumbled over here coming from a different
website and thought I should check things out.
I like what I see so now i am following you. Look
forward to looking over your web page repeatedly.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 01:10 ق.ظ
Spot on with this write-up, I truly think this site needs a lot more attention. I'll probably be
back again to see more, thanks for the advice!
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:35 ب.ظ
Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog based on the same information you discuss and
would love to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work.

If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 02:01 ب.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a few minutes a villa for rental by
city, many different rooms lofts and villas. Be astounded by the images and information that the site has to provide you.
The website is a center for you all the ads inside the field, bachelorette party?
Spend playtime with someone who leaves Israel?
No matter what the rationale you should rent a villa
for a forthcoming event or perhaps an organization recreation well suited
for any age. The website is also the center of rooms
because of the hour, which is another subject, for lovers who are searching for
a lavish room equipped for discreet entertainment using a spouse
or lover. It doesn't matter what you are looking for, the 0LOFT website
constitutes a look for you to find rentals for loft villas and rooms
throughout Israel, North South and Gush Dan.
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 04:16 ق.ظ
Hello, its good article on the topic of media print, we
all understand media is a enormous source of data.
شنبه 21 اردیبهشت 1398 08:05 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during first minutes a
villa rented by city, various rooms lofts and villas. Be in awe of
the photographs and knowledge that they have to supply you.

The website is a center for everyone the ads from the
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

کانال تلگرام
سیر و سلوک. کشکول بروجردی
https://telegram.me/kashkooleboroojerdii

هوالحی
یامن لا اله الاهو
مخفی نماند بر طالبان حقیقت و سالکان کوی محبت که انفع المعارف معرفت نفس ناطقه انسانی است از انچه موجب کمالات اوست یا رذائل و نقصان او که خدای سبحان در قران فرقان فرمود (فالهمها فجورها وتقواها) لذا بعداز معرفه الله در قوس نزول معرفتی شریفتر از معرفت نفس نیست که همان شیوه اساتید بزرگوارما و مرحوم سید علی اقای قاضی طباطبایی است . این حقیر فقیر سراپا تقصیر مدعو به رضا بن محمد بن امرالله بن علی بن شهباز بن حاج علی عسکر بروجردی بران شدم انچه از خرمن وجود بزرگان حیا تلمذ نموده ویا از صحف نوریه عرفانیه انها دریافت نموده ونکاتی را یادداشت برداشته ام در محضر دوستان و برادران ایمانی قرار دهم که تقدیر اینگونه رقم خورد که ان پرده نشین شاهد بازاری شود (الهم وفقنا بما تحب وترضی)وسلام علیکم و علینا وعلی عبادالله الصالحین

کشکول ، مجموعه ای است از عبارات کوتاه و ارزنده در تمام زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی ، مذهبی ، هنری ، تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی ، ادبی ، طنز ، ضرب المثل و ... که برای جمع آوری و تنظیم این نوشتار مطالعه و زحمت فراوانی کشیده شده است که به آسانی انسان می تواند آن را در حافظه ی خود ضبط و در تمام طول عمر استفاده کند . چرا که در زندگی ماشینی و پررنج و بی حوصلگی و خستگی امروز ، اشخاص کمتر وقت می کنند کتاب یا مجله ای حتی مقاله ای در یک روز ، گاهی در ماه و سال بخوانند و پس از خواندن نمی دانند هدف نویسنده چه بوده و چه نتیجه ای از آن گرفته است و گاهی انسان چهارصد صفحه از یک کتاب را می خواند ، حتی یک جمله ی مفید و آموزنده ای به دست نمی آورد .


مدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب و موضوعات وبلاگ چیست ؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :