تبلیغات
کشکول بروجردی - رساله کلیات علم جفر
کشکول بروجردی
کشکول .عرفان . سیروسلوک. پرسش و پاسخ .علوم غریبه . مناظره. پاسخ به شبهات.توصیه اخلاقی
سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 :: نویسنده :
                         رساله کلیات علم جفر از مکتوبات ر.ع بروجردی


...واما بعد.
این رساله مختصر شده کلیات علم جفر از مکتوبات این حقیر میباشد و برای طالبین ان علم شریف و اهل فن بسیار مغتنم و راهگشاست و صاحب بصیرت داند که در تدوین ان چه سعی ها نمودیم و چه رنجها بردیم باشد که یادگاری به دوران ماند .
غرض نقشی است که ازما باز ماند         که دنیا را نمی بینم بقایی
مگر صاحبدلی روزی ز رحمت               کند در حق مسکینان دعایی

جفر در لغت پوست وسیع را گویند که در ان چیز فراوان جای گیرد و به معنای چاه روشن نیز اید .جفر از جعفر گرفته شده با اوردن عین ودر اصطلاح حروف ابجدی است که به مغیبات راه دارد وعلم جفر دانستن قواعد واستعمال حروف ابجدی و اصول جفر است و موضوعش حروف است مطلقا وغرض از ان کشف مطالب غیبی وعمر نوح لازم دارد.
واضع جفر مولی الموحدین یعسوب الدین امیرالمومنین و شرح دهنده ان کاشف الحقایق امام جعفر صادق علیهما السلام فرمود (منا الجفر الاحمر ومنا الجفر الابیض ومنا الجفرالجامع . فالجفرالاحمر یاایها النبی جاهدالکفار والمنافقین واغلظ علیهم والجفرالابیض سنستدرجهم من حیث لایعلمون والجفرالجامع یمحوالله مایشا ویثبت وعنده ام الکتاب )و اهلبیت عصمت وطهارت راسخون در علمند و اسرار عظیم ان را میدانند.

(از برادران ایمانی عذر تقصیر دارم از اینکه خلاصه ای از رسائل را تقدیم میدارم اول اینکه اشتغالات وضیغ وقت مانع شد. ثانیا خوف از نا اهلان مانع گردید. ثالثا اعتراضات احتمالی اهل ظاهر و رابعا ....)

Boldاشنایی با انواع حروف .
1-
ملفوظی غیر مکرر (اول و اخرش مثل هم نباشد)وان سیزده است ا.ج.د.ک.ل.س.ع.ص.ق.ش.ذ.ض.غ
2-ملفوظی(اول و اخرش مثل هم است)وان سه است و.م.ن
3-مسروری(که با الف بکار میروند)وان یازده است با تا ثا حا خا را زا طا ظا ها یا

اساس ونظیره
14حرف اول ابجد را اساس و14 حرف دوم ان را نظیره مینامند

انواع بسط حروف
1-
بسط لفظی ....مانند ا که ا ل ف میشود
2-بسطی که ال ف میشود الف. لام میم
3-عددی که سه نوع است . مانند عددی کتبی الف میشود 1
                                             عددی لفظی الف میشود 111
                                            عددی بسطی الف میشود 262

مثال. غ .  کتبی ان میشود 1000 -لفظی ان میشود 1060 -بسطی ان میشود 1177

طرحدر اعمال جفر شش است . عناصر چها چهار است. کواکب هفت هفت است. افلاک نه نه است. بروج دوازده دوازده است. منازل بیست وهشت بیست وهشت است. و درجه سی سی طرح میشود و حروف را درجه .نقطه را دقیقه. سطر را اسم. نتیجه را مطر. استخراج را رشف. وسطر اخر را زمام نامند

                                        موازین ششگانه حروف


  عناصر اربعه.

ا . ب . ج . د . ه . و . ز . ح . ط . ی . ک. ل . م . ن . س .ع . ف . ص . ق . ر . ش . ت . ث . خ . ذ . ض . ظ .
1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 2. 1.  2 . 4 .  2 . 4.  2 .  4 .  2 .  4 .  2.  4 .  4 . 4 .   4 .  4 . 4 . 4 .  4 .   4
غ
4
کواکب سبعه.
ا . ب . ج . د . ه . و . ز .  ح . ط .ی .ک . ل . م . ن . س . ع .
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .7 .  1 . 2 . 3 . 6 . 2 . 5 . 1 . 4  .   7 .
ف . ص . ق . ر . ش . ت . ث . خ . ذ . ض . ظ . غ .
3 . 6  .   2 . 4 . 6  .  1 .   3 . 5 . 7 . 2 .  4 .  6 .

افلاک.

ا . ب . ج . د . ه . و . ز .  ح . ط . ی . ک . ل . م . ن .
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 .  2 .  3 . 4 . 5 .
س. ع . ف . ص . ق . ر . ش . ت . ث . خ . ذ . ض . ظ . غ .
6 .  7 . 8 .  9 .   1 . 2 .  3 .  4 .  5 . 6 . 7 .  8 .  9 .  1 .

بروج.
ا . ب . ج . د . ه . و . ز . ح . ط .  ی . ک . ل . م . ن .
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .8 .  6 . 4 . 2 .
س . ع . ف . ص . ق . ر . ش . ت . ث . خ .  ذ . ض . ظ . غ .
12 . 10 . 8 . 6 .  4 .  8 . 12 . 4 .  8 . 12 . 4 . 8 . 12 . 4 .

منازل.
ا . ب . ج . د . ه . و .  ز . ح . ط . ی . ک . ل .  م .  ن .
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 20 .2 . 12 . 22
س . ع .  ف . ص . ق . ر . ش . ت . ث . خ .    ذ . ض . ظ . غ .
4 .  14 . 24 . 6 . 16 . 4 . 20 . 8 . 24 . 12 . 28 . 16 . 4 . 20

درجات.
ا . ب . ج . د . ه . و .  ز . ح . ط . ی .  ک .  ل .  م .   ن .
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 20 . 30 . 10 . 20 .
س . ع .   ف . ص . ق .    ر .  ش . ت . ث .    خ .  ذ .  ض .   ظ . غ .
30 . 10 . 20 . 30 . 10 . 20 . 30 . 10 . 20 . 30 . 10 . 20 . 30 . 10.

تعریف بسط. حروف را جهت عدد گیری و مفهوم گیری پهن کنندو از انعدد ملفوظی گیرند .
مانند بسط الف(ا.ل.ف) بدل به عددش میشود (111. 71 .81)

انواع بسائط وقواعد ان.

بسط مصاعد حرفی.
حرف را به حرف بعدی بالا برند . مانند .الف را به ب و ب را ج و....

بسط مساعد عددی.احاد را به عشرات بالا برند .مانند .الف(1) به ی(10)  و قاف(100)به غین(1000)بدل شده . نتیجه خانه (ا ی ق غ) (ب ک ر ) (ج ل ش ) (د م ت) (ه ن ث) (و س خ) (ز ع ذ) (ح ف ض) (ط ص ظ) میشود
(1 . 10 .100 .1000)(2 .20 .200)(3 .30 .300)(4 .40 .400)(5 .50 .500)(6. 60 .600)(7 .70 .700)(8 .80 .800)(9 .90 .900)

بسط طبیعی.ارتقا طبیعت حروف خاکی به ابی وابی به بادی و بادی به اتشی و اتشی چون ترفیع شود بحالت خود میماند. و هریک هفت حرف است. انها را برای سهولت شما ستونی ترفیع دادم
خاکی. د  ح  ل  ع   ر   خ   غ (مجزوم)
ابی.    ج  ز  ک س ق  ث  ظ(مکسور)
بادی.   ب و  ی  ن  ص ت  ض(مفتوح)
اتشی. ا  ه  ط   م  ف  ش  ذ (ضمه)
مثال . احمد را ترفیع دهید-----------الف ان اتشی است و رفعت دارد . ح بدل به ز میشود . م ان رفعت دارد . د بدل به ج میشود . احمد شد ازمد.

بسط عددی به لفظی با ابدال.
عدد حرف را به لفظ در می اوریم بعد حروف ان را بسط مکنیم بعد هر حرفی از بسیط را به عدد بدل میکنیم و ان عداد را از احاد وعشرات ومات به حرف ابجد بدل میکنیم.

مثال.   واحد------بسط ان میشود   (واو.    الف.     حا.    دال)
                   عدد لفظی ان میشود(13.   111.       9.    35)
             احاد و عشرات ان میشود(ج ی. ا ی ق.    ط.   ه ی)
            مستحصله از حروف مبدل (ج ی ا ی ق ط ه ل )

بسط مضاعف با ابدال.
در بسط مضاعف با ابدال هر حرف دوبرابر میشود مثلا عدد (واو)که 6 است 12 وان با حروف (ب ی)بسط میشود

مثال.   سعید              س     ع      ی     د
                               60     70    10     4
    مضاعفش میشود    120   140   20     8
       با ابدال میشود    (ک ق. م ق. ک. ح )


بسط تقویت حروف. ضرب حروف در نفس خودش تقویت است و سه نوع است.
1- ضرب باطن در باطن حروف به عدد اصل خود----مثال---و × و----  6×6=36  بسط به حروف (ول)
2- ضرب ظاهر در ظاهر به موجب اعداد درجات حروف در خودش
مثال .    سعید       س در درجه 15 قرار دارد و ان را در نفس خود ضرب کردیم 15×15=225 بدل بحروف میشود(ه ک ر)
                          ع در درجه 16 ضرب در نفس خودش  16×16=256 بدل به حروف (و ن ر)
                          ی در درجه دهم قرار دارد ضرب در نفس خودش 10×10=100 بدل بحروف (ق)
                          د در درجه چهارم قرار دارد ضرب در نفس خودش 4×4=16 (وی)
                          پس مجموع حروف ان درامد(ه ک ر و ن ر ق و ی)
3- ضرب باطن حروف در ظاهر یعنی ضرب عدد حرف در درجه همان حرف.
مثال. سعید  س (60)×15که درجه ان است میشود 900 که حرفش (ظ) است
                   ع (70)×16که درجه ان است میشود 1120 که حرفش (ک ق غ) است
                   ی (10)×10 که درجه ان است میشود100 که حرفش (ق) است
                   د   (4)×4    که درجه ان است میشود 16  که حرفش (وی) است
                       حاصل کل شد(ظ ک ق غ ق و ی)


بسط زبر و بینات.
 
حرف اول کلمه را زبر و بقیه را بینات میگویند. در بسط اول حروف را لفظی کنند .                               مانند علی (ع ی ن ل ا م ی ا)  پس عین که سه حرف است حرف اول ان را زبر و بقیه را بینات گویند

بسط تنصیف. وان نصف کردن حروف است تا حد امکان. مانند سعیدکه سین ان(60) است نصفش میشود (30) که حرف (ل) شدو نصف لام 15 گردید ودیگر قابل نصف شدن نیست که حرفش(ه ی)
عین(70) نصفش میشود (35) که حرفش(ه ل)شد . یا(10) که نصفش (5)شد و حرفش(ه) شد. دال(4) که نصفش(2) شد و نصف 2 شد 1 که حرفش (ا) شد
مستحصله اش شد(ل ه ی ه  ل ه ب ا)      

            .........ادامه مطالب خواهد امد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 دی 1397 01:45 ق.ظ
I couldn't resist commenting. Exceptionally well written!
پنجشنبه 13 دی 1397 04:59 ب.ظ
Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other blogs?
I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have you share
some stories/information. I know my subscribers would enjoy
your work. If you are even remotely interested, feel free to
send me an e-mail.
دوشنبه 21 آبان 1397 05:45 ب.ظ
Have you always wanted to attract men? It’s not as easy as many would like
to believe. There’s a secret and you’re about to find out exactly what it is.
Simply visit http://destyy.com/wXQUQ9 and learn all about it.
دوشنبه 21 آبان 1397 08:53 ق.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this
fantastic blog! I guess for now i'll settle for bookmarking
and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group.
Talk soon!
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:15 ب.ظ
I am actually delighted to read this webpage posts
which contains plenty of valuable facts, thanks for providing these information.
دوشنبه 5 تیر 1396 10:31 ق.ظ
Thanks for finally talking about >کشکول بروجردی
- رساله کلیات علم جفر <Liked it!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:54 ب.ظ
Very soon this site will be famous amid all blogging and site-building viewers, due to it's good posts
چهارشنبه 11 فروردین 1395 11:28 ب.ظ
عید شما مبارک
چهارشنبه 11 آذر 1394 10:40 ب.ظ

خوشمان آمد. جالب بود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

کانال تلگرام
سیر و سلوک. کشکول بروجردی
https://telegram.me/kashkooleboroojerdii

هوالحی
یامن لا اله الاهو
مخفی نماند بر طالبان حقیقت و سالکان کوی محبت که انفع المعارف معرفت نفس ناطقه انسانی است از انچه موجب کمالات اوست یا رذائل و نقصان او که خدای سبحان در قران فرقان فرمود (فالهمها فجورها وتقواها) لذا بعداز معرفه الله در قوس نزول معرفتی شریفتر از معرفت نفس نیست که همان شیوه اساتید بزرگوارما و مرحوم سید علی اقای قاضی طباطبایی است . این حقیر فقیر سراپا تقصیر مدعو به رضا بن محمد بن امرالله بن علی بن شهباز بن حاج علی عسکر بروجردی بران شدم انچه از خرمن وجود بزرگان حیا تلمذ نموده ویا از صحف نوریه عرفانیه انها دریافت نموده ونکاتی را یادداشت برداشته ام در محضر دوستان و برادران ایمانی قرار دهم که تقدیر اینگونه رقم خورد که ان پرده نشین شاهد بازاری شود (الهم وفقنا بما تحب وترضی)وسلام علیکم و علینا وعلی عبادالله الصالحین

کشکول ، مجموعه ای است از عبارات کوتاه و ارزنده در تمام زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی ، مذهبی ، هنری ، تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی ، ادبی ، طنز ، ضرب المثل و ... که برای جمع آوری و تنظیم این نوشتار مطالعه و زحمت فراوانی کشیده شده است که به آسانی انسان می تواند آن را در حافظه ی خود ضبط و در تمام طول عمر استفاده کند . چرا که در زندگی ماشینی و پررنج و بی حوصلگی و خستگی امروز ، اشخاص کمتر وقت می کنند کتاب یا مجله ای حتی مقاله ای در یک روز ، گاهی در ماه و سال بخوانند و پس از خواندن نمی دانند هدف نویسنده چه بوده و چه نتیجه ای از آن گرفته است و گاهی انسان چهارصد صفحه از یک کتاب را می خواند ، حتی یک جمله ی مفید و آموزنده ای به دست نمی آورد .


مدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب و موضوعات وبلاگ چیست ؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :