تبلیغات
کشکول بروجردی - اسامی علمای برجسته اسلامی
کشکول بروجردی
کشکول .عرفان . سیروسلوک. پرسش و پاسخ .علوم غریبه . مناظره. پاسخ به شبهات.توصیه اخلاقی
شنبه 12 دی 1394 :: نویسنده :
 
علما به راستی گهر های ناب و بی مانندی هستند كه هرگز نباید از هم نشینی با آنان بی بره ماند همین علما بودن كه چه سختی بر جان خویش خریدند و دروازه های جهل را برای مردم گشودند و جا پای ائمه اطهار و انبیای الهی گذاشتند تا جامعه اسلامی را رهنون كنند

نواب اربعه
 
ابوالحسن علی بن محمد سمری
 ابوالقاسم حسین بن روح
 محمد بن عثمان بن سعید  عثمان بن سعید عمری  
علمای قرن چهارم 
صاحب بن عباد شیخ صدوق ابن قولویه  مسعودی  علی بن بابویه  محمد بن یعقوب کلینی  

علمای قرن پنجم 
نجاشی  ابوالفتح كراجکی
 سید مرتضی سید رضی شیخ مفید
  ابن براج
 دوریستی سلار بن عبدالعزیز شیخ طوسی 
 
علمای قرن ششم 
 صاحب احتجاج شیخ طبری شیخ طبرسی مفید ثانی مرحوم قزوینی
شیخ منتخب الدین رازی ابوالفتوح رازی سید فضل الله راوندی قطب راوندی عبد الجلیل قزوینی
شازان بن جبرئیل قمی
 سدیدالدین حمّصی
 ابن ادریس حلی ابن شهر آشوب مازندرانی ابن زهره 
 
علمای  قرن هفتم 
سیدجمال الدین سادات طاووس ابن مطهّر  ابن نما ابن معدّ
محقق اول خواجه نصیرالدین طوسی فاضل آبی محمد بن محمد بن محمد غیاث الدین
شیخ طبری بهاء الدین اربلی ابن سعید حلّی ابن میثم بحرینی علی بن سلیمان بحرینی 

علمای قرن هشتم
 شهـــید اول قطب الدین رازی فـخرالـمحــقّقین سید عمیـــدی جمال الدین علاّمه حلّی
***** ***** سید علاء الدین و ابن نما ***** ***** 
 
علمای قرن نهم 
سیدعلی نیـلی نجـفی ابن متـّوج فاضل مقـداد نصیرالدین کاشـانی علی بن خـازن
***** واعظ کاشفی سبـزواری جلال الدین دوانـی علی بن یونس عامـلی ابن فهـد حلّی 


علمای قرن دهــم 
شیخ ابراهیم قطیفی محقق ثــانی محقق میسی عاملی سید حسن موسوی کرکی علی بن هلال جزائری
عزّالدین سید حسین آخوند ملا عبدالله یزدی شهید ثــانی مرحوم زواری امیر منصــور
کمال الدین نظری سید صائـغ عبدالعـالی کـاشـانی عزّالدین شیخ حسین
صاحب معالـم صاحب مـدارک امیرحسین مجتـهد شهید بخـارا مقدس اردبیلی
***** ***** علی بن محمد شهید عاملی ***** ***** 


علمای قرن یازدهم 
سیـد ماجــد سید ابراهیم حسینی همدانی میرزا محمد استرآبادی ملا عبدالله شوشتری قاضی نورالله مرعشی شوشتری
سید زین العابدین کاشانی شیخ لطف الله عاملی اصفهانی شیخ عبدالنبی جزائری دو سبط بزرگوار شیخ بهـــائی
مرحوم فیض کاشانی مرحوم فیـّاض مرحوم ملا صـدرا میرفنـدرسکی مرحوم میــرداماد
ملا محمد صالح مازندرانی مجلـسی اول میرزا محمد شیروانی حاج میرزا رفیعا نائینی محقق خوانساری
شیخ جواد کاظمینی شرف الدین شـولستانی علی نقی کمره شیرازی ملا عبدالله بشـروئی سلطان العـلماء
محقق سبزواری فخرالدین طریـحی سید علیخان حـویزی سید خلـف حـویزی حاج ملا خلیل قزوینی
سید هاشم بحرانی شیخ احمـد بحرانی شیخ حـرّ عاملی علاء الدین گلسـتانه آقا رضی قزویـنی
***** ***** قاضی سعید قـمی ***** ***** 
 
علمای قرن دوازدهم
شیخ سلمان بحرانی سیدعلی خان مدنی قاضی کمره ی (خمینی) سید جزائری علامه ی مجلسی
سراب مفسر قمی جدّ بحرالعلوم و پدرش آقا حسین جیلانی آقا جمال خوانساری
میر کبیر ابوالحسن شریف بهاءالدین اصفهانی میرزا عبدالله تبریزی فاضل هندی
سید خوانساری صاحب حدائق ملا اسماعیل خواجویی آیات خاتون آبادی سید صدرالدین قمی
سید بحرالعلوم مرحوم نراقی وحید بهبهانی آیات قزوینی آقا محمد بیدآبادی
میرزا مهدی اصفهانی مشهدی شیخ حسین آل عصفور آقا محمدعلی بهبهانی شیخ عبدالصمد همدانی شیخ ابوعلی 


علمای قرن سیزدهم 
شیخ اسدالله کاظمینی میرزای قمی صاحب قوانین سید علی طباطبائی سید جواد عاملی شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء
فاضل نراقی سید محمد مجاهد محقق اعرجی سید دلدار سید عبدالله کاظمینی
سید محمد مهدی خوانساری شریف العلماء ملا علی نوری اصفهانی حجة الاسلام قزوینی آیات مازندرانی
سیدمحمدتقی پشت مشهدی شیخ خضر نجفی شیخ حسین تبریزی شمس الدین بهبهانی شیخ محمد تقی اصفهانی
صاحب فصـول حاج محمد ابراهیم کرباسی حجة الاسلام اصفهانی سید محمد معصوم سید سلیمان طباطبائی نائینی
حاج شیخ احمد نائینی اصفهانی شریعتمدار تـهرانی آیات برغانی شیخ حسن کاشف الغطاء صاحب ضـوابـط
سید جعفر دارابی کشفی صـاحب جـواهـر ملا حسن یزدی شیخ محمد تقی نـوری صدرالدین عاملی اصفهانی
امیر حسین مدرس شیخ محسن خنفر نجفی حاج ملااسدالله بروجردی سعید العلمای مازندرانی محمد قلیخان هندوستانی
شیخ العراقین شیخ انصاری سید حسین بروجردی سید محمد شفیع چاپلقی میرزا زین العابدین خوانساری
ممتازالعلماء حاج ملاهادی سبزواری حجة الاسلام گلپایگانی ملا حسینعلی تویسرکانی ملافاضل دربندی
فاضل رشتی شهشهانی آل حـــیدر میرزا ابوالـقاسم کلانتری سیداسدالله شفتی اصفهانی
سید حسین موسوی بهبهانی آیت الله سیدحسین کوه کمره ای ملا محمد تقی هروی ملا محمد صادق قمی حاج ملاعلی تهرانی
شیخ جعفر شوشتری میرزا محمد تنکابنی فاضل اردکانی حاج شیخ محمدباقر اصفهانی سید مهدی قزوینی
فاضل ایـروانی حاج ملا علی کنی میـرحامد حسین هندی شیخ عبدالرحیم نهاوندی حاج سید جواد قمی
آل حجّت شیخ محمد حسین کاظمینی آل یـاسین شیخ محمد حسین اصفهانی سیـد صالح خلخالی
شیخ محمود عراقی سلطان آبادی مرحوم حسینقلی همدانی فاضل مراغه ای حاج میرزا زین العابدین بارفروشی مازندرانی
    شیخ لطف الله لاریجانی     
 


علمای قرن چهاردهم 
صاحب روضات آیات آذربایجانی تاج العلمای هندوستانی آیت الله رشتی حاج میرزا محمدحسن شیرازی
حاج اشرفی مازندرانی ملامحمدباقر فشارکی اصفهانی شیخ محمدحسین سلطان آبادی سید ابوالحسن جلوه حاج میرزا محمدهاشم خوانساری
سید اسـتاد سید الحکمای تبریزی ابوالمعالی اصفهانی حاج میرزا حسین شهرستانی سید جمال الدین اسدآبادی
شیخ هادی تـهرانی سید اسماعیل علوی علامه ی نوری آیت الله آشتیانی حاج آقا مصطفی خمینی
حاج ملا علی نهاوندی آقا رضا همدانی فاضل مامقانی فاضل شرابیانی شیخ محمد طه
حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی سید مصطفی کاشانی شیخ حسنعلی تهرانی حاج میرزا محمدابراهیم خوئی محدث کاظمیـنی
حاج ملا علی علیاری سید عبدالله بهبهانی شیخ علی رشتی میرزا محمد باقر شیرازی حاج شیخ فضل الله نوری
ملا محمد علی خوانساری آقا نجفی اصفهانی آیات نجف آبادی مرحوم آخوند خراسانی فـخر الاسـلام
حاج سید اسماعیل صـدر مرحوم خلخالی آیات محلا تـی مدرسین یـزدی میرزا حسن سبزواری
سید علی سیستانی شریعت اصفهانی حاج سید صادق قمی میرزای مجاهد علامه یـزدی
شیخ عبدالنبی نوری ملکـی آیت اللهی سید محمدرضا مرعشی ملا حبیب الله کاشانی
شیخ عبدالله مامقانی آیت الله گیلانی سید ابوتراب خوانساری آیت الله فیروزآبادی شیخ کبیر مازندرانی
آیت الله کبیر قمی آیات بـلاغی آیت الله بیـرجندی حاج میرزا حسین علوی شیخ بادکوبـه
میرزا حسین نائینی مرحوم حائری یزدی ممتاز العلماء فرزندان میـرزای بـزرگ سید حسن صدر
آقا ضیاء عراقی محدث قـمی مرحوم مدرس حائری قمی میرزا ابوالحسن انگجی
سید علی یزدی شیخ محمدرضا اصفهانی آیت الله کمپانی شیخ حسنعلی اصفهانی شیخ فیّاض زنجانی
آیت الله قمی آیت الله غروی اصفهانی آیت الله بافقی آیت الله اصفهانی سید محمد باقر قزوینی
آیت الله خراسانی مرحوم آیت الله اشراقی آیات تنکابنی شیخ کاظم شیرازی قاضی طباطبایی
آیات اراکی ناظم الشریعه بهبهانی آیت الله کبـیر مرحوم شاه آبادی آیت الله نهاوندی
آیـت الله صـدر آیت الله حجت کوه کمره آیت الله خوانساری مرحوم مدرس تبریزی آیت الله فیض قمی
علامه ی امینی آل کاشف الغطاء شرف الدین لبنانی امین عاملی مدرّس بابلی
آیت الله صافی سیدجمال الدین گلپایگانی آیت الله اصطهباناتی آیت الله معصومی سردار کابلی
میرزا مهدی شیرازی آیت الله بروجردی آیت الله ذوالنّوری آیت الله یـثربـی آیت الله اردبیلی
آیت الله شهرستانی شیخ عبدالنبی عراقی آیت الله لنگرودی آیت الله سید عبدالهادی شیرازی آیت الله کاشانی
آیت الله عارف كامل حضرت محمد جواد انصاری همدانی
آیت الله آملی علامه حائری مازندرانی آیت الله حکیم آقا بزرگ تهرانی فقیه سبزواری
آیت الله بهبهانی آیت الله میلانی آیت الله ارباب آیت الله شاهرودی سید مهدی خوانساری
آیت الله سید محمدباقر صدر شهید مطهری علامه طباطبائی آیت الله طالـقانی آخوند ملا علی همدانی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:23 ب.ظ

That is very attention-grabbing, You are a very professional blogger. I have joined your rss feed and look ahead to seeking more of your magnificent post. Also, I've shared your website in my social networks
جمعه 2 بهمن 1394 11:32 ب.ظ
به نام الله
سلام

یه نکته در این مطلب .....
اسامی استادتان علامه حسن زاده و آیت الله صمدی آملی رو ندیدم!!!!!!!!

راستی به روزم بهم سر بزنید
سلام دوست عزیز
اینها فقهای مشهورند ....
کسانی که مرجعیت داشتند
ممنون توجه شما
یکشنبه 13 دی 1394 09:50 ب.ظ
ببخشید . دستتون درد نکنه واقعا مطالب بسیار آموزنده و زیبایی گردآوری نمودین , موفق باشید
یکشنبه 13 دی 1394 09:21 ب.ظ
اگر شیری درنده در برابرت باشد بهتر از این است که سگی خاین پشت سرت باشد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

کانال تلگرام
سیر و سلوک. کشکول بروجردی
https://telegram.me/kashkooleboroojerdii

هوالحی
یامن لا اله الاهو
مخفی نماند بر طالبان حقیقت و سالکان کوی محبت که انفع المعارف معرفت نفس ناطقه انسانی است از انچه موجب کمالات اوست یا رذائل و نقصان او که خدای سبحان در قران فرقان فرمود (فالهمها فجورها وتقواها) لذا بعداز معرفه الله در قوس نزول معرفتی شریفتر از معرفت نفس نیست که همان شیوه اساتید بزرگوارما و مرحوم سید علی اقای قاضی طباطبایی است . این حقیر فقیر سراپا تقصیر مدعو به رضا بن محمد بن امرالله بن علی بن شهباز بن حاج علی عسکر بروجردی بران شدم انچه از خرمن وجود بزرگان حیا تلمذ نموده ویا از صحف نوریه عرفانیه انها دریافت نموده ونکاتی را یادداشت برداشته ام در محضر دوستان و برادران ایمانی قرار دهم که تقدیر اینگونه رقم خورد که ان پرده نشین شاهد بازاری شود (الهم وفقنا بما تحب وترضی)وسلام علیکم و علینا وعلی عبادالله الصالحین

کشکول ، مجموعه ای است از عبارات کوتاه و ارزنده در تمام زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی ، مذهبی ، هنری ، تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی ، ادبی ، طنز ، ضرب المثل و ... که برای جمع آوری و تنظیم این نوشتار مطالعه و زحمت فراوانی کشیده شده است که به آسانی انسان می تواند آن را در حافظه ی خود ضبط و در تمام طول عمر استفاده کند . چرا که در زندگی ماشینی و پررنج و بی حوصلگی و خستگی امروز ، اشخاص کمتر وقت می کنند کتاب یا مجله ای حتی مقاله ای در یک روز ، گاهی در ماه و سال بخوانند و پس از خواندن نمی دانند هدف نویسنده چه بوده و چه نتیجه ای از آن گرفته است و گاهی انسان چهارصد صفحه از یک کتاب را می خواند ، حتی یک جمله ی مفید و آموزنده ای به دست نمی آورد .


مدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب و موضوعات وبلاگ چیست ؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :