تبلیغات
کشکول بروجردی - بحث عرفانى اسم جلاله الله
کشکول بروجردی
کشکول .عرفان . سیروسلوک. پرسش و پاسخ .علوم غریبه . مناظره. پاسخ به شبهات.توصیه اخلاقی
چهارشنبه 18 آذر 1394 :: نویسنده :
بحث عرفانى اسم جلاله الله

بحث عرفانى اسم جلاله الله

همه اسماء حسناى الهى به اسم شریف الله برمى گردند كه الله مستجمع همه اسماء و صفات حق است. چه اینكه اصول اسما نود و نه تا هست كه اسم شریف جلاله الله اصل همه این اصول است. اگر دو طرف الله به جمل ابجدى جمع شود و مجموع این دو كه مى شود شش را تقسیم بر حروف چهارگانه الله كنیم خارج قسمت را كه یك و نیم است در عدد الله كه شصت و شش است ضرب كنیم مى شود ۹۹ كه عدد اسماى حسنى است. صورت عمل ۱+۵ مساوى است با ۶-۴ مساوى است با ۵/۶۶*۱ مساوى است با ۹۹.

و نیز گفته شده است كه الله اسم اعظم است و كعبه همه اسماء انسان كامل است یعنى انسان كامل است كه عبدالله است و مظهر اتم و اكمل او است.

اسم شریف الله در همه اسماى الهى متجلى است و لذا آن را نسبت به دیگر اسما دو اعتبار است؛ یك آنكه ذات او را در هر یك از اسماء ظهورى و اعتبار دیگر اشتغال او مر همه اسما را از حیث مرتبه الهى است.

پس به اعتبار اول مظاهر همه اسماى الهى مظهر این اسم اعظم اند چون ظاهر و مظهر در وجود یك حقیقتند كه كثرت و تعدد را در آن راهى نیست اگر چه در عقل هر یك از این دو از دیگرى ممتاز است، همانند آنكه اهل نظر در مورد وجود ماهیت چنین گویند كه در خارج یك شىء اند ولى در عقل متمیزند.

و به اعتبار دوم همانگونه كه كل مجموعى مشتمل بر همه اجزایى است كه عین آن كل اند، اسم شریف الله هم در مرتبه الهیه مشتمل بر همه اسماء است و لذا گفته شده است كه این اسم مستجمع همه اسماء و صفات كمالیه حق است به همین مطلب جناب محقق قیصرى در فصل هشتم از مقدماتش بر شرح فصوص الحكم تنصیص كرده است.

در نكته سیزدهم هزار و یك نكته آمده است:

«الله ذاتى و صفاتى است الله ذاتى واجب الوجود متسجمع جمیع صفات كمالیه است بسم الله الرحمن الرحیم. الله صفاتى الهیت او است. الهیت به لحاظ تدبیر و رب بودن است -الحمد الله رب العالمین-، پس الله در فاتحه تكرار نشد. چنانكه روح انسان را من حیث هو مدبر بدن خود است نفس گویند ذات واجب الوجود را به لحاظ تدبیر و رب بودنش در مظاهر غیر متناهیش اله گویند. هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله.»

از اسم شریف الله به جامع و امام الائمه نیز تعبیر مى كنند كه جناب صدر المتالهین در فصل ۲۹ از مرحله ۶ اسفار آورده است.

جناب مولى صدرا در تفسیر فاتحه ذیل بسمله فرمود: «فاسم الله عند اكابر العرفاء عبارة عن مرتبه الالوهیة الجامعه لجمیع الشوون و النعوت و الكمالات، المندرجه فیها جمیع الاسماء و الصفات التى لیست الا لمعات نوره و شوونذاته و هى اول كثره وقعت فى الوجود برزخ بین الحضرة الاحدیه و بین المظاهر الامریه و الخلقیه و هذا الاسم بعینه جامع بین كل صفتین متقابلتین او اسمین مقابلین … قال بعض اهل الله: الوجود الحق هو الله خاصه من حیث ذاته و عینه لا من حیث اسمائه.»

سپس در فصل دیگرى در ادامه بحث الله مى گوید: «اعلم یا ولیى – نور الله قلبك بالایمان – ان اكثر الناس لا یعبدون الله من حیث هو الله و انما یعبدون معتقداتهم فى ما یتصورونه معبودا لهم فالهتهم فى الحقیقه اصنام وهمیة یتصورونها و ینحتونها بقوة اعتقاداتهم العقلیة او الوهمیة و هذا هو الذى اشار الیه عالم من اهل البیت علیه السلام و هو محمد بن على الباقر علیه السلام: كلما میز تموه باوها مكم فى ادق معانیه فهو مصنوع مثلكم مردودالیكم – الحدیث اى فلا یعتقد معتقد من المحجوبین الذین جعلوا الاله فى صور معتقدهم فقط الها الا بما جعل فى نفسه و تصوره بوهمه فالهه بالحقیقة مجعول لنفسه … و اما اكمل من العرفاء فهم الذین یعبدون الحق المطلق المسمى باسم الله … و اما الانسان الكامل فهو الذى یعرف الحق بجمیع المشاهد و یعبده فى جمیع المواطن و المظاهر فهو عبد الله …»

جناب موید الدین جندى كه اولین شارح فصوص الحكم است در شرح فصوص الحكم در ده مبحث در اسم جلاله الله بحث كرده است در مبحث خامس آن از دیدگاه و مشرب تحقیق این اسم را علم براى ذات غیبیه غنى از عالمین یعنى علم براى موجد از حیث ارتباط عالم به او، و ارتباط او به عالم است؛ و در بحث سادس، آنرا تتمیم مى كند كه ذات حق را دو اعتبار است و اسم الله به اعتبار ثانى است و نتیجه مى گیرد كه فهو علم لذات الالوهیه لا للذات المطلقه عن الاعتبارات و سایر النسب و الاضافات فانهم و در مبحث سابع در اختصاص این اسم به تقدم و موصوفیت بر غیر و اینكه او مسماى همه اسماء و صفات و نسب و اضافات است بحث مى كند كه چون اسم الله الوهیت دارد لذا مشتمل بر حقایق كلیه است كه امهات همه اسمایند كه آنها را امهات جمیع گویند و آن حیات و علم، و اراده و قدرت است و لذا مستحق آن است كه مقدم بر همه و موصوف همه اسماء و صفات باشد. پس الله را احدیت جمع است.

و در بحث ثامن به حقایق حرفى این اسم از حروف و تركیبشان در طور تحقیق اشاراتى در ده مبحث مطرح مى كنند كه مشابه همین بحث را جناب صدر الدین قونوى در تفسیر سوره فاتحه در اعجار البیان مطرح مى فرمایند.

جناب محققق جندى در بحث اول از مبحث ثامن مى فرماید كه این اسم در قاعده مشرب كمالى ختمى، مركب از شش حرف است : «همزه» و دو «لام» و «الف» بعد از دو «لام» و «هاء» و «واو» بعد از ها و صورت آن چنین است: «ال ا ه» و سپس در بحث هاى بعدى در مورد هر یك از این حروف شش گانه بحث نسبتا مبسوطى در وادى علم حروف مطرح مى نماید كه طرح آن از حوصله مقام خارج است كه باید از استاد زبان فهم محقق متحقق فرا گرفت. ولى در پایان مبحث دهم كه معنون به عنوان: «تكمله و خاتمه للتكمله فى الاسم الاعظم» است به اسم اعظم بودن اسم شریف «الله» اشاره مى نماید و گوید:

«اعلم: ان الاسم الاعظم الذى اشتهر ذكره و طاب خبره و نشره و وجب طیه عن علوم الخلق و حرم تعریفعه و نشره، من عالم الحقایق و المعانى حقیقه و معنى، و من عالم الصوره و الالفاظ صوره و معنى؛ اما حقیقه فهى احدیه جمع جمع الحقایق الجمیعه الكمالیه و اما معناه فهو الانسان الكامل فى كل عصر و هو قلب الاقطاب حامل الامانه الالهیه خلیفه الله و نائبه الظاهره بصورته التى خلق علیها آدم علیه السلام اما صورته حسا فهو صوره كامل ذلك العصر… تا اینكه مى فرماید علماى ظاهر اختلاف در اسم اعظم نموده اند ولى صحیح آن است كه خداوند علم به آن را از اكثر امت پنهان نمود و به كملین و اقطاب نیز اذن تعریف آن به خلق را نداده است مگر بعضى از اسما و حروف آن را كه: فمن اسما الله هذا الاسم. هو الله و المحیط و القدیر و الحى و القیوم و من حروفه – ادذرزولا – كما ذكره الشیخ رضى الله عنه.»

جناب صدر الدین قونوى در تفسیر فاتحه اش گوید: «و الاسم الله اذا جمعت حروفه الظاهره و الباطنه كانت سته على راى شیخنا رضى الله عنه الالف و اللامان و الالف الظاهره فى النطق لا فى الخط و الهاء والواو الظاهره باشباع الضمه و اذا ضفت الى هذه السته الحقیقه التى یدل علیها هذا الاسم الالوهیه التى هى عباره عن نسبه تعلق الحق من حیث ذاته بالاسماء المتعلقه بالكون كانت سبعه فافهم». سپس وارد بحث در این شش حرف مى شود و حقایقى را اظهار مى نماید و مى فرماید: «ثم اقول و لست اسلك هذا المسلك فى تفسیر هذه السوره و انما ذكرت هذا القدر تعریفا بما اودع الحق كتابه العزیز و سیما هذه السوره التى هى انموذج و نسخه لكتابه الكریم بل لسائر كتبه من الاسرار الغریبه و العلوم العجیبه لیعلم انه رتب حروفه و كلماته تربیت مدبر خبیر فما فیه حرف بین حرفین او متقدم او متاخر الا و هو موضوع بقصد خاص و علم كامل و حكمه بالغه لا تعدى العقول الى سرها و من لا یكشف له هذا الطور لم یعرف سر بطون القران التى ذكرها رسول الله صلى اللّه علیه و آله بقوله: للقرآن ظهر و بطن الى سبعه ابطن و فى روایه الى سبعین بطنا و لا سرقوله یدبر الامر و لا سر قوله صلى اللّه علیه و آله خصت بست و تعیینه فى جملتها الفاتحه و خواتم البقره الداله على كمال ذوقه و جمعیته و لا سر قوله تعالى تنزیل من حكیم حمید و لا سر قول على رضى الله عنه لو اذن لى فى تفسیر الفاتحه لحملت منها سبعین و قرا و لا سر قول الحسن رضى الله عنه انزل الله مائه كتاب و اربعه كتب فاودع المائه فى الاربعه و هى التوراه و الانجیل و الزبور و الفرقان و اودع الجمیع فى القران و اودع جمیع ما فى القرآن فى المفصل و اودع ما فى المفصل فى الفاتحه و بنهتك على اندراج الجمیع فى هذه الاسماء الثلاثه اندراج الاسمین و ما تحت حیطتهما فى الاسم الله ثم اندراج كل شى فى حرف الهاء من الاسم الله».

شرح دفتر دل؛ حضرت علامه آیة الله العظمی حسن حسن‌زاده آملی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:22 ب.ظ

Keep this going please, great job!
سه شنبه 10 مرداد 1396 01:23 ق.ظ
Very soon this web page will be famous among all blog viewers, due to it's fastidious
content
چهارشنبه 18 آذر 1394 06:54 ب.ظ
بسم السلام
علیکم السلام
رسول خدا صل الله علیه و اله و سلم فرمودند:
نزدیکترین شما به من در قیامت ، راستگوترین ، امانتدارترین ، وفادارترین به عهد ، خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است. (بحار)
ممنون از حضور و ابراز محبت همیشگی شما.
اللهم عجل لولیک الفرج.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

کانال تلگرام
سیر و سلوک. کشکول بروجردی
https://telegram.me/kashkooleboroojerdii

هوالحی
یامن لا اله الاهو
مخفی نماند بر طالبان حقیقت و سالکان کوی محبت که انفع المعارف معرفت نفس ناطقه انسانی است از انچه موجب کمالات اوست یا رذائل و نقصان او که خدای سبحان در قران فرقان فرمود (فالهمها فجورها وتقواها) لذا بعداز معرفه الله در قوس نزول معرفتی شریفتر از معرفت نفس نیست که همان شیوه اساتید بزرگوارما و مرحوم سید علی اقای قاضی طباطبایی است . این حقیر فقیر سراپا تقصیر مدعو به رضا بن محمد بن امرالله بن علی بن شهباز بن حاج علی عسکر بروجردی بران شدم انچه از خرمن وجود بزرگان حیا تلمذ نموده ویا از صحف نوریه عرفانیه انها دریافت نموده ونکاتی را یادداشت برداشته ام در محضر دوستان و برادران ایمانی قرار دهم که تقدیر اینگونه رقم خورد که ان پرده نشین شاهد بازاری شود (الهم وفقنا بما تحب وترضی)وسلام علیکم و علینا وعلی عبادالله الصالحین

کشکول ، مجموعه ای است از عبارات کوتاه و ارزنده در تمام زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی ، مذهبی ، هنری ، تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی ، ادبی ، طنز ، ضرب المثل و ... که برای جمع آوری و تنظیم این نوشتار مطالعه و زحمت فراوانی کشیده شده است که به آسانی انسان می تواند آن را در حافظه ی خود ضبط و در تمام طول عمر استفاده کند . چرا که در زندگی ماشینی و پررنج و بی حوصلگی و خستگی امروز ، اشخاص کمتر وقت می کنند کتاب یا مجله ای حتی مقاله ای در یک روز ، گاهی در ماه و سال بخوانند و پس از خواندن نمی دانند هدف نویسنده چه بوده و چه نتیجه ای از آن گرفته است و گاهی انسان چهارصد صفحه از یک کتاب را می خواند ، حتی یک جمله ی مفید و آموزنده ای به دست نمی آورد .


مدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب و موضوعات وبلاگ چیست ؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :